Phiên bản
Giá đặc biệt Tháng 5
Tiêu Chuẩn - MID
820.000.000 VNĐ Liên hệ ngay : 0935.389.404 Để nhận giá khuyến mãi
Trung cấp - SVP
825.000.000 VNĐ Liên hệ ngay : 0935.389.404 Để nhận giá khuyến mãi
Cao cấp - Luxury
869.000.000 VNĐ Liên hệ ngay : 0935.389.404 Để nhận giá khuyến mãi
Đơn vị giá: triệu đồng
Phiên bản
Giá đặc biệt Tháng 5
Ambiente MT
545.000.000 VNĐ - Liên hệ ngay : 0935.389.404 Để nhận giá khuyến mãi
Ambiente AT
569.000.000 VNĐ Liên hệ ngay : 0935.389.404 Để nhận giá khuyến mãi
Trend
593.000.000 VNĐ Liên hệ ngay : 0935.389.404 Để nhận giá khuyến mãi
Titanium 1.5L
648.000.000 VNĐ Liên hệ ngay : 0935.389.404 Để nhận giá khuyến mãi
Titanium 1.0L
689.000.000 VNĐ Liên hệ ngay : 0935.389.404 Để nhận giá khuyến mãi
Đơn vị giá: triệu đồng
Phiên bản
Giá đặc biệt Tháng 5
Hatback Titanium
529.000.000 VNĐ Liên hệ ngay : 0935.389.404 Để nhận giá khuyến mãi
Sedan Titanium
525.000.000 VNĐ Liên hệ ngay : 0935.389.404 Để nhận giá khuyến mãi
Đơn vị giá: triệu đồng
Phiên bản
Giá đặc biệt Tháng 5
Limited
2.180.000 VNĐ Liên hệ ngay : 0935.389.404 Để nhận giá khuyến mãi
Đơn vị giá: triệu đồng
Phiên bản
Giá đặc biệt Tháng 5
XL
634.000.000 VNĐ Liên hệ ngay : 0935.389.404 Để nhận giá khuyến mãi
XLS MT
659.000.000 VNĐ Liên hệ ngay : 0935.389.404 Để nhận giá khuyến mãi
XLS AT
685.000.000 VNĐ Liên hệ ngay : 0935.389.404 Để nhận giá khuyến mãi
XLT
790.000.000 VNĐ Liên hệ ngay : 0935.389.404 Để nhận giá khuyến mãi
Wildtrak 2.2l 4x2
837.000.000 VNĐ Liên hệ ngay : 0935.389.404 Để nhận giá khuyến mãi
Wildtrak 2.2l 4x4
866.000.000 VNĐ Liên hệ ngay : 0935.389.404 Để nhận giá khuyến mãi
Wildtrak 3.2l 4x4
925.000.000 VNĐ Liên hệ ngay : 0935.389.404 Để nhận giá khuyến mãi
Đơn vị giá: triệu đồng
Phiên bản
Giá đặc biệt Tháng 5
Trend
1.185.000.000 VNĐ Liên hệ ngay : 0935.389.404 Để nhận giá khuyến mãi
Titanium 2.2l
1.272.000.000 VNĐ Liên hệ ngay : 0935.389.404 Để nhận giá khuyến mãi
Titanium 3.2l
1.936.000.000 VNĐ Liên hệ ngay : 0935.389.404 Để nhận giá khuyến mãi
Đơn vị giá: triệu đồng
Phiên bản
Giá đặc biệt Tháng 5
Sedan Trend
626.000.000 VNĐ Liên hệ ngay : 0935.389.404 Để nhận giá khuyến mãi
Sedan Titanium
750.000.000 VNĐ Liên hệ ngay : 0935.389.404 Để nhận giá khuyến mãi
Hatback Trend
626.000.000 VNĐ Liên hệ ngay : 0935.389.404 Để nhận giá khuyến mãi
Hatback Trend
750.000.000 VNĐ Liên hệ ngay : 0935.389.404 Để nhận giá khuyến mãi
Đơn vị giá: triệu đồng